ผลการค้นหาจาก "กองกลาง" , Tel:02-665-3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
กองกลาง ผู้อำนวยการ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ 6011 02-665-3716
กองกลาง งานบริหารทั่วไป นางกชกร เชิดชูพงษ์ 6913 02-665-3717 Fax : 02-665-3722
กองกลาง งานบริหารทั่วไป นายสานิย์ มิอาทร 6916 02-665-3719
กองกลาง หัวหน้างานช่วยอำนวยการและประสานงาน นายกลยุทธ์ จิตต์มั่นการ 6916 02-665-3719
กองกลาง งานบริหารทั่วไป นางณัฐภรณ์ สมจิตต์ 6014
กองกลาง งานบริหารทั่วไป นางทิพวัลย์ กาญจนไพศาสตร์ 6014
กองกลาง งานช่วยอำนวยการและประสานงาน นางสาวจินตนา คุ้มอยู่ 6918 02-665-3721
กองกลาง งานช่วยอำนวยการและประสานงาน นางสาวทิฆัมพร ใจเอื้อ 6012
กองกลาง งานช่วยอำนวยการและประสานงาน นางสาวเนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์ 6012
กองกลาง เลขานุการ นางสาวทิพรัตน์ ปัดเจริญ 6910
Fax : 02-665-3713
กองกลาง เลขานุการ นางสาวจันทรา กงทองลักษณ์ 6006 02-665-3711
กองกลาง เลขานุการ นางสาวปาริชาติ ช้วนรักธรรม 6006
กองกลาง เลขานุการ นางสาวลักขณา ราจันพันธ์ 6006
กองกลาง เลขานุการ นางสาวภิรมยา คำศรี 6911
กองกลาง เลขานุการ นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี 6911
กองกลาง งานสภามหาวิทยาลัย นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล 6914
กองกลาง งานสภามหาวิทยาลัย นางจิตรลัดดา จาดเกิด 6915 02-665-3718
กองกลาง งานสภามหาวิทยาลัย นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย 6915
กองกลาง งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นางสาวอารีย์ พลอยเจริญ 6919
กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นางทิวาวรรณ พลอยเจริญ 6922
กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายวรดล ยติกุลโกวิท 6922
กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายนพดล นิลวรรณ 6013
กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายสนธยา การด 6013
กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นางอรุนี นรเศรษฐ์สิงห์ 6013
กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ พนักงานขับรถ 6924
กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย 6925