ผลการค้นหาจาก "กองกลาง" , Tel:02-665-3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
กองกลาง ผู้อำนวยการ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ 6011
กองกลาง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางกชกร เชิดชูพงษ์ 6012 , 6014
กองกลาง หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย น.ส.พรทิพย์ ไตรพิทยากุล 6012
กองกลาง หัวหน้างานช่วยอำนวยการและประสานงาน น.ส.จินตนา คุ้มอยู่ 6012
กองกลาง หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ 6013