ผลการค้นหาจาก "กองบริหารงานบุคคล" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
กองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกอง น.ส.สมจิตต์ มหัธนันท์ 6060 02-665-3745
Fax : 02-280-0427
กองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร น.ส.วันใหม่ สุกใส 6061 02-665-3742
กองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ นางสาวจงดี แม้นเหมือน 6062 02-665-3744
กองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานสวัสดิการ น.ส.นันท์ธยาภรณ์ สมิตินันท์ 6063 02-665-3739
กองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางจริยา ชายหงษ์ 6064 02-665-3738
กองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง น.ส.สายพิณ ศรีครอบ 6065
กองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง นางนงลักษณ์ ทองนาค 6065 02-665-3741
Fax : 02-280-7427
กองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานวินัยและนิติการ นายอานันต์ โรจนตันติกุล 6066 02-665-3743
Fax : 02-281-1479