ผลการค้นหาจาก "กองพัฒนานักศึกษา" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
กองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา 6320
กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการ นางประดิษฐา นาครักษา 6050
กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมศึกษา งานกิจกรรมศึกษา 6508
กองพัฒนานักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา 6508
กองพัฒนานักศึกษา งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 6507
กองพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 6961
กองพัฒนานักศึกษา งานสารบรรณ งานสารบรรณ 6962
กองพัฒนานักศึกษา งานกีฬา งานกีฬา 6963
กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6964 , 6053
กองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 6943
กองพัฒนานักศึกษา รับ - ส่ง Fax รับ - ส่ง Fax 6965 , 6051
Fax : 6965 , 6051
กองพัฒนานักศึกษา ห้องพยาบาล ห้องพยาบาล 6974