ผลการค้นหาจาก "กองวิเทศสัมพันธ์" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
กองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ 6996 02-665-3755
Fax : 02-665-3758
กองวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป น.ส.จิตติมา พันธุ์แตง 6603 02-665-3757
กองวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือ/MOU/หนังสือเดินทาง น.ส.จุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ 6600
กองวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือ/หนังสือ/รับรองภาษาอังกฤษ นายอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล 6072
กองวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือ/MOU/หนังสือเดินทาง นายสุธี สนธิ 6601
กองวิเทศสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษ/ทุน นายทนงค์ โพธิ 6073
กองวิเทศสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษ/ใบอนุญาตทำงาน/นศ.ต่างชาติ นางสาวชุติมา สุดจรรยา 6071 02-665-3756