ผลการค้นหาจาก "กองศิลปวัฒนธรรม" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
กองศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง 6239 02-665-3761
กองศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์ 6624 02-665-3760
Fax : 02-665-3759
กองศิลปวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวรัตนา เสมคำ 6235 02-665-3760
กองศิลปวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาววิไลวรรณ คุ้มอาตม์ดี 6235
กองศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม 6622 02-665-3760
กองศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายศิริวัฒน์ สายสุนทร 6626 02-665-3760
กองศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม นางสาวนวลพรรณ จำปาเทศ 6236 02-665-3760
กองศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา นายชัยพร รองทอง 6238 02-665-3760
กองศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นายถาวร อ่อนละออ 6627 02-665-3759
กองศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง 6237 02-665-3760