ผลการค้นหาจาก "กองสื่อสารองค์กร" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
กองสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการ นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน 6935
กองสื่อสารองค์กร งานข่าวและเผยแพร่ นักประชาสัมพันธ์ 6021
กองสื่อสารองค์กร งานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6022