ผลการค้นหาจาก "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดี ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี 7001 02-665-3772
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายอนุชา ไชยชาญ 7005 02-665-3780
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.ชัชชัย เผ่าพงศ์ 7153 02-665-3782
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน 7004 02-665-3779
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพิสิฐ สอนละ 7003 02-665-3781
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี 7007
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป 7121
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร สำนักงานฝ่ายบริหาร 7111
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ 7130 02-665-3774
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร เลขาคณบดี 7131 02-665-3774
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานการเงิน 7118
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร งานการเงิน 7120 02-665-3778
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบุคลากร 7117
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานพัสดุ 7009
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ 7122 02-665-3776
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร งานประชาสัมพันธ์ 7109
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร งานอาคารและยานพาหนะ 7105
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบระบบโทรศัพท์ 7129 02-665-3790
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหาร งานเอกสารการพิมพ์ 7106
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 7102
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา 7101 02-665-3771
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 7006
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวางแผน งานบริหารโครงการ 7151
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้างานบริการวิชาการ 7104
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน 7103 02-665-3770
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัย 7181
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้างานสหกิจศึกษา 7172
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา 7132
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานประกันคุณภาพ 7153
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ชั้น2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ชั้น2 7002 02-665-3738
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 3 7146 02-665-3784
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 3 7143 02-665-3785
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 7164 02-665-3786
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 7159 02-665-3787
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 7179 02-665-3788
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา วิชาเทคนิคศึกษา ชั้น 5 7010 02-665-3789