ผลการค้นหาจาก "คณะบริหารธุรกิจ" , Tel:02-665-3555

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
คณะบริหารธุรกิจ คณบดี ดร.ปริญญา มากลิ่น 2001 02-665-3500
คณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ศรีสุดา อินทมาศ 2006
คณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ 2003
คณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ 2302
คณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.จำนงค์ จันทโชโต 2005
คณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหาร เลขา 2002
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์ 2101, 2102, 2103
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหาร การเงิน 2104
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหาร บัญชี 2105
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหาร เอกสารงานพิมพ์ 2106
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหาร พัสดุ 2107
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหาร สารบรรณ 2108
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหาร บุคลากร 2109
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหาร อาคารและสถานที่ 2110, 2111, 2112
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวางแผน 2201
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ สำนักฝ่ายวิชาการ 2301
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน - หัวหน้าทะเบียน 2302
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน 2303, 2304
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ เทคโนโลยีการศึกษา 2306
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ วิจัย 2307
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ 2308
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษา 2309
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ สหกิจศึกษา 2310
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร 2311
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการเงิน - ประสานสาขา 2321
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการเงิน 2322, 2323
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ-ประสานสาขา 2331
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ 2332, 2333, 2334
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี - ประสานสาขา 2341
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ การตลาด - ประสานสาขา 2351
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ระบบสารสนเทศ - ประสานสาขา 2312
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ระบบสารสนเทศ 2361, 2362
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2371, 2372
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ธุรกิจระหว่างประเทศ-ประสานสาขา 2381
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ MBA 2391
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ DBA 2396
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายกิจการ กิจการ 2401, 2402, 2403
คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายกิจการ ห้องพยาบาล 2404, 2405
คณะบริหารธุรกิจ ETC สหกรณ์ 2501
คณะบริหารธุรกิจ ETC สำนักวิทยบริการ 2601
คณะบริหารธุรกิจ ETC ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิช 2701
คณะบริหารธุรกิจ ETC ห้องประชุมวังสน 2702
คณะบริหารธุรกิจ ETC ห้องประชุมวังสน 2702
คณะบริหารธุรกิจ ETC ห้องประชุมมงคลอาภา2 2703
คณะบริหารธุรกิจ ETC รปภ. ประตู1 2801