ผลการค้นหาจาก "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" , Tel:02-836-3000

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี ดร.ไพศาล การถาง 4609 02-836-3003
02-836-3009
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ 4616
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายประยุทธ สุวรรณศรี 4620
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ 4602
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี 4601, 4157
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ 4604
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร งานประชาสัมพันธ์ 4610
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4611
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร งานเอกสารการพิมพ์ 4612
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน และงานหลักสูตร 4618
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจศึกษา 4617
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการ 4624
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ 4625, 4626
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ อาจารย์ 4627-4628
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) อาจารย์ 4632-4634
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์และชีววิทยา) อาจารย์ 4630
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (กลุ่มเคมี) อาจารย์ 4631
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ 4629
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องฝ่ายบริหาร งานบัญชี 4606
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องฝ่ายบริหาร งานพัสดุ 4607-4608
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 4619
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมสโมสร และงานศิลปวัฒนธรรม 4621