ผลการค้นหาจาก "คณะศิลปศาสตร์" , Tel:02-665-3555

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
คณะศิลปศาสตร์ คณบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ 1001 02-665-3520
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ 1004 02-665-3522
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายประดิษฐ์ พยุงวงศ์ 1032 02-665-3539
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน นายวิบูลย์ หวังรวยนาม 1019 02-665-3533
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ 1023 02-665-3535
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร อาคารและสถานที่และพาหนะ 1031 02-665-3538
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์ 1036, 1037 02-665-3537
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เอกสารงานพิมพ์ 1028
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พัสดุ 1034
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการ 1006
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร การเงิน 1026
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานวิชาการและวิจัย 1005 02-665-3523
Fax : 02-281-1843
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ทะเบียนและประมวลผล 1007 02-665-3524
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม/สหกิจศึกษา 1008 02-665-3525
คณะศิลปศาสตร์ ่ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิจัยและพัฒนา 1009
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย หลักสูตร 1010
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย เทคโนโลยีการศึกษา 1011 02-665-3526
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา สาขาวิชาการโรงแรม 1012 , 1013 02-665-3527
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1014 , 1015 02-665-3528
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1016 , 1017 02-665-3529
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 1018 , 1019 02-665-3530
คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1020 , 1021 02-665-3531
คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1022 , 1023
คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาพละ-นันทนาการ 1017 , 1018 02-665-3532
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผน สำนักงานฝ่ายวางแผน 1020 02-665-3534
คณะศิลปศาสตร์ สารบรรณ สารบรรณ 1003
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผน แผน งบประมาณ ติดตามผล 1021
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา 1022
คณะศิลปศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสำนักงานคณบดี 1002 02-665-3521
Fax : 02-281-0093
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร สำนักงานบริหาร 1024 02-665-3536
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร บุคลากร 1025
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา 1033
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา 1033
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 1034
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ยามประตู2 1035
คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ยามประตู6 1036