ผลการค้นหาจาก "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณบดี นายธานี สุคนธะชาติ 5005 02-665-3835
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายอานัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 5003 02-665-3833
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล 5002 02-665-3832
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ 5001 02-665-3831
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เลขานุการคณะ นางกฤตยา แร่ทอง 5004 02-665-3834