ผลการค้นหาจาก "คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น" , Tel:02-665-3555

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณบดี ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก 3001 02-665-3540
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางพจนา นูมหันต์ 3005 , 3055 02-665-3542
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ 3016 02-665-3549
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ 3029 , 3036 02-665-3559
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รองคณบดีฝ่ายวางแผน นางจรัสพิมพ์ วังเย็น 3013 02-665-3547
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสำนักงาน 3002 02-665-3541
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สารบรรณคณะ สารบรรณ 3003
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ห้องประชุม ห้องประชุม 3047
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 3058
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายบริหาร บุคลากร 3006 02-665-3543
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายบริหาร การเงิน/บัญชี 3008 02-665-3544
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายบริหาร พัสดุ 3009, 3049
Fax : 02-665-3545
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์ 3010 02-665-3546
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายบริหาร เอกสารการพิมพ์ 3051
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายบริหาร ป้อมยาม 3039
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวางแผน งานแผน งบประมาณ ติดตามผล 3014 02-665-3548
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา 3688
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 3017 , 3045 02-665-3550
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3018 02-665-3551
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3019 , 3061 - 3062 02-665-3552
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3020 , 3048 02-665-3553
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียนประมวลผล 3053 02-665-3554
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานเทคโนโลยีการศึกษา 3060
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตร 3021
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและวิเทศฯ 3024 02-665-3556
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา 3028 02-665-3557
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น 3682 02-665-3558
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย ห้องสมุด 3046
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายวิชาการและวิจัย คลินิกเทคโนโลยี 3025
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 02-665-3560
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืม 3031
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานแนะแนว 3032
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม 3035
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสารบรรณฝ่ายงานกิจกรรมสโมสร นักศึกษา 3037
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมครูและผู้ปกครอง 3688