ผลการค้นหาจาก "คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรหลัก 02-665-3777
Fax : 02-665-3800
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5555 02-665-3799
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5221 02-665-3791
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน รองคณบดีฝ่ายวางแผน 5232 02-665-3792
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 5231 02-665-3793
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5222 02-665-3794
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี 5223 02-665-3795
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี : ผศ.ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร 5233 02-665-3796
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี : อ.สุริยา เทพิน 5233 02-665-3796
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี : อ.ธนภพ โสตรโยม 5234 02-665-3797
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี : อ.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 5234 02-665-3797
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 5531 02-665-3798
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 5541 , 5641 02-665-3801
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 5521 , 5522 , 5523 02-665-3802
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 5251 02-665-3803
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5251 02-665-3804
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 5651 , 5652 , 5653 02-665-3805
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ปริญญาโท) 5236 02-665-3806
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน เลขาคณบดี 5224
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน สำนักงานฝ่ายบริหาร , งานบริการวิชาการ 5229
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน สำนักงานฝ่ายแผน 5237
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย / งานทะเบียน 5235
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา 5212
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน งานบุคลากร 5220
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 0 , 5211
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน งานหลักสูตร งานเอกสารการพิมพ์ งานสหกิจศึกษา 5236
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน งานสารบรรณ 5227
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน งานการเงิน 5228
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน งานพัสดุ 5226
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน งานวิจัย 5238
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน งานยานพาหนะ 5237
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน งานศิลปวัฒนธรรม 5234
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน งานจัดเลี้ยง 5225
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน ครัวโครงการ 5611
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน ห้องพักพนักงานขับรถ 5201
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำนักงาน ห้องพักนักการอาคาร 5 5511
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดโชติเวช 5239