ผลการค้นหาจาก "คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณบดี นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ 6800 02-665-3811
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางปัทมา พยุงวงศ์ 6810 02-665-3812
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นางสรัณยา มังคละคุปต์ 6862 02-665-3813
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายณัฐภณ สุเมธอธิคม 6820 02-665-3815
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รองคณบดีฝ่ายวางแผน นางดารณี ธัญญสิริ 6830 02-665-3814
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 6819 02-665-3822
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี 6888 02-665-3816
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 6850, 6851 02-665-3817
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 6840, 6841, 6854 02-665-3818
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 6864, 6865 02-665-3819
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ 6812 02-665-3824
Fax : 02-281-0632
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานบุคลากร งานบุคลากร 6803
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานพัสดุ งานพัสดุ 6812, 6816
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานการเงิน, งานบัญชี งานการเงิน, งานบัญชี 6813, 6814
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 6870 02-665-3825
Fax : 02-280-1844
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานเอกสารการพิมพ์ งานเอกสารการพิมพ์ 6852
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายบริหาร งานยานพาหนะ 6811
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายวางแผน งานวางแผนและพัฒนา 6811
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายบริหาร งานบริหารความเสี่ยง 6818
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายวางแผน งานประกันคุณภาพ 6815, 6817
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย 6834 02-665-3823
Fax : 02-281-0631
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา 6833
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตร 6832
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานทะเบียน งานทะเบียน 6831
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตรปริญญาโท 6862, 6863 02-665-3820
Fax : 02-280-1845
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจ 6801
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 6860
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา 6823
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม 6822
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย 6821