ผลการค้นหาจาก "ผู้บริหาร"

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
ผู้บริหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 6000 02-281-2093
ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ 6011 02-281-8656
ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร 6004 02-281-6292
ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 6613 02-280-1332
ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ผศ.สุใจ พรเจิมกุล 6001 02-280-7918
ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 6002 02-281-5834
ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล 6789
ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ ุ6007 02-282-2969
ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 6003
ผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง
ผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ 6996
ผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ไพศาล การถาง
ผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวภัทรียา เห็นกลาง 6399
ผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา 6320
ผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ 6613
ผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 6006
ผู้บริหาร เลขานุการ เลขานุการอธิการบดี , เลขานุการรองอธิการบดี , เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี 6005 , 6006