ผลการค้นหาจาก "ศูนย์การจัดการความรู้ (KM)"

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) ผู้อำนวยการ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ 6086 02-665-3884
ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานวิชาการและสารสนเทศ นายสุนทร เหรียญจื้อ 6228 02-665-3885
ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) น.ส.เปมิกา จรรยาดี 6226
ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) งานวิชาการและสารสนเทศ นายฉัตรชัย ศรีสม 6225
ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) งานวิชาการและสารสนเทศ นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ 6227 02-665-3886