ผลการค้นหาจาก "สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 6510 02 282 9650
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ 6511
02 282 5550
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ฝ่ายรายการและข่าว ฝ่ายรายการและข่าว 6512 02 282 6191
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเทคนิค 02 282 6190