ผลการค้นหาจาก "สถาบันวิจัยและพัฒนา" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 6099 086-408-3707
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นายสมชาย เหลืองสด 6090 081-617-6706 02-665-3853
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นางสาวพรกนก ศรีงาม 6090 089-173-8423
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม 6642 094 557 0186 : 062-697-9947
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป น.ส.สุพัตรา ศรีนิปกานนท์ 6098 098-295-4149
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้ากลุ่มวิจัย นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน 6645 083-376-5053 02-665-3854
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 6644 086 972 9259
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้างานประสานงานวิจัย น.ส.พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 6643
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 6645
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย น.ส.เมทิกา พ่วงแสง 6097
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าางานปฏิบัติงานบริการวิชาการ น.ส.หนึ่งฤทัย แก้วคำ 6644
สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้างานคลิกนิกเทคโนโลยี น.ส.ดวงฤทัย แก้วคำ 6644
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารงานทั่วไป นางวัลลภา ฟักประไพ 6098
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารงานทั่วไป น.ส.ชาวิณี บินกาซีเมน 6098
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานสารบรรณ น.ส.กาญจนมาศ เชยจันทร์ 6093
สถาบันวิจัยและพัฒนา สารบรรณ น.ส.พัชรา หนูเรืองงาม 6093
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย น.ส.วิสุตา วรรณห้วย 6643
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย นายณัฏฐภัค ฉินทกานนท์ 6643
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ 6094
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 6645
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย น.ส.เรณู ยะแสง 6094
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย นางสาวฐิติมา รัตโนภาส 6097
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย นางสาวหญิง มัทนัง 6097
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มบริการวิชาการ น.ส.ดวงตา เข็มทรัพย์ 6644
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย นางสาวอารีย์ ศรีนคร 6644