ผลการค้นหาจาก "สำนักงานตรวจสอบภายใน"

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส 6095 02-665-3768
สำนักงานตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน นางวัชรา กลีบศรี 6087 02-665-3767
สำนักงานตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน นางภัทราวรรณ แก้วผดุง 6087
Fax : 02-665-3766