ผลการค้นหาจาก "สำนักงานอธิการบดี" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ. ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 6023 02-2821295
Fax : 02-282-1294
สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 6023 02-282-9009
สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง 6023 02-282-9009
สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์ตา 6023 02-282-9009
สำนักงานอธิการบดี เลขานุการ เลขานุการอธิการบดี , เลขานุการรองอธิการบดี , เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี 6005 , 6006