ผลการค้นหาจาก "สำนักประกันคุณภาพ" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
สำนักประกันคุณภาพ สำนักประกันคุณภาพ (เบอร์กลาง) สำนักประกันคุณภาพ (เบอร์กลาง) 6067 02-665-3762
Fax : 02-665-3763
สำนักประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ นางสาวพัทรียา เห็นกลาง 6399 02-665-3765
สำนักประกันคุณภาพ งานประเมินคุณภาพ น.ส.เจนจิรา งามมานะ 6604 02-665-3764
สำนักประกันคุณภาพ งานสารสนเทศระบบ คุณวรวุฒิ บุญกล่ำ 6604 02-665-3764
สำนักประกันคุณภาพ งานประเมินคุณภาพ คุณกรณัฏฐ์ อัครธนบูลย์ 6605 02-665-3762
สำนักประกันคุณภาพ งานสารสนเทศระบบ คุณนพรัตน์ เหล่าวัฒนพงษ์ 6605 02-665-3762
สำนักประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น.ส.อทัยการณ์ จันเสนา 6606 02-665-3762
สำนักประกันคุณภาพ งานวิจัยและฝึกอบรม คุณวาสนา สังข์โพธิ์ 6606 02-665-3762
สำนักประกันคุณภาพ งานสารบรรณ คุณทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล 6067 02-665-3762