ผลการค้นหาจาก "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6733
Fax : 02-665-3868
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการ นายธนาวุฒิ นิลมณี 6784 02-665-3872
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 3901 , 6777
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 6764 02-665-3864
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขาสำนัก น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน 6790 02-665-3867
Fax : 02-665-3868
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 6791 02-665-3869
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายโยธิน หนูแดง 6776 , 8919
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 6785 02-665-3873
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล 6764
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ 6764
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ 02-356-4084
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 3500 , 3501
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุดเทเวศร์ นางสาวนารีนาท แก้วรุ่งเรือง (บรรณารักษ์) 6796
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ นางสายธาร สุเมธอธิคม 6798 02-665-3863
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดเทเวศร์ (เคาน์เตอร์บริการ) 6774 , 6798 02-665-3861
Fax : 02-665-3862
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด ห้องสมุดโชติเวช 5239
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด ห้องสมุดพระนครเหนือ 4134 02-913-2491
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 3902
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 6779 02-665-3870
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 5239
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 3900
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 4214
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 6786
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ประสานงานโครงการ น.ส.รัชนี ต่อเงิน 6762
Fax : 02-280-7919
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสารบรรณ น.ส.โสภิญญา นครกัณฑ์ 8988
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายสาคร พรมจันทรา 6761
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ น.ส.นฤมล โตเจริญ 6764
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี 6764
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร นางอุมาพร สรวญสรรค์ 6799