ผลการค้นหาจาก "สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6300
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก งานบริหารทั่วไป 6406
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก งานสารบรรณ 6407
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก 6408
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนแและประมวลผล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6301
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนและประมวลผล นางภครัตน์ เชื้อนเคนทร์ 6302
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล นางสาวจริยา สุดกระโทก 6304
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนและประมวลผล นางสาวกมลภัทร นวานุช 6305
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนและประมวลผล นางสาวเทียมแข เอี่ยมในวงษ์ 6306
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนและประมวลผล นางสาวอุไรวรรณ อิ่มสุขวิริยะกุล 6307
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนและประมวลผล นางสาวละมัย บุตรลพ 6308
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนและประมวลผล นายคเนศ เจ๊ะแล 6309
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนและประมวลผล One Stop service (ชั้นล่าง อาคาร 1) 6409 02-281-1189
Fax : 02-280-1190
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6400
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มวิชาการ นางทัศนีย์ วงศ์แตง 6401
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มวิชาการ นางณิชกมล ยมนา 6403
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มวิชาการ นางรวินันท์ การะเกษ 6404 - 6405 Fax : 02-280-1191