ผลการค้นหาจาก "สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน" , Tel:02-665 3777

คณะ/หน่วยงาน สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายมนตรี รัตนวิจิตร 6300 02-665-3875
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มทะเบียนแและประมวลผล) นายพงศกร หิรัญโรจน์ 6301 02-665-3875
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มวิชาการ) ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ุ 6400 02-665-3882
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ นางณิชกมล ยมนา 6408 02-665-3880
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและประมวลผล (หัวหน้ากลุ่มทะเบียนฯ) นางสาวกมลภัทร นวานุช 6305 02-665-3877
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ (หัวหน้ากลุ่มบัณฑิต) นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ 6401 02-665-3878
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (และหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ) นางทัศนีย์ วงศ์แตง 6402
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์ 6405
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (หัวหน้างาน) นางสาวอรอนงค์ งามวิไล 6403 02-665-3881
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา นางสาวเพ็ญนภา รักษ์มณี 6403 02-665-3881
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา นายวิลาส วิถีไพร 6404
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (หัวหน้างาน) นางทัศนีย์ วงศ์แตง 6402
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนและประมวลผล One Stop service (ชั้นล่าง อาคาร 1) 6409 02-281-1189
Fax : 02-280-1190
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6400
Fax : 02-280-1191
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มวิชาการ นางณิชกมล ยมนา 6403