กองกลาง โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ 6011 02-665-3716
งานบริหารทั่วไป นางกชกร เชิดชูพงษ์ 6913 02-665-3717
งานบริหารทั่วไป นายสานิย์ มิอาทร 6916 02-665-3719
หัวหน้างานช่วยอำนวยการและประสานงาน นายกลยุทธ์ จิตต์มั่นการ 6916 02-665-3719
งานบริหารทั่วไป นางณัฐภรณ์ สมจิตต์ 6014
งานช่วยอำนวยการและประสานงาน นางสาวจินตนา คุ้มอยู่ 6918 02-665-3721
งานบริหารทั่วไป นางทิพวัลย์ กาญจนไพศาสตร์ 6014
งานช่วยอำนวยการและประสานงาน นางสาวทิฆัมพร ใจเอื้อ 6012
งานช่วยอำนวยการและประสานงาน นางสาวเนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์ 6012
เลขานุการ นางสาวทิพรัตน์ ปัดเจริญ 6910
เลขานุการ นางสาวจันทรา กงทองลักษณ์ 6006 02-665-3711
เลขานุการ นางสาวปาริชาติ ช้วนรักธรรม 6006
เลขานุการ นางสาวลักขณา ราจันพันธ์ 6006
เลขานุการ นางสาวภิรมยา คำศรี 6911
เลขานุการ นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี 6911
งานสภามหาวิทยาลัย นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล 6914
งานสภามหาวิทยาลัย นางจิตรลัดดา จาดเกิด 6915 02-665-3718
งานสภามหาวิทยาลัย นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย 6915
งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นางสาวอารีย์ พลอยเจริญ 6919
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นางทิวาวรรณ พลอยเจริญ 6922
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายวรดล ยติกุลโกวิท 6922
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายนพดล นิลวรรณ 6013
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายสนธยา การด 6013
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นางอรุนี นรเศรษฐ์สิงห์ 6013
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ พนักงานขับรถ 6924
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย 6925