กองคลัง โทร.

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
งานพัสดุ นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ 6042
งานพัสดุ นายรพล มากบุญประสิทธิ์ ุ6945
งานพัสดุ นางสาวเนาวรรัตน์ สร้อยฟ้า 6946
งานพัสดุ นางสาวโรจนา เดชานุภาพ 6946
งานพัสดุ นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล 6946
งานพัสดุ นางสาวศิริมา ทับแก้ว 6384
งานพัสดุ-หัวหน้างาน นางสาวดุษฎี พรหมขาม 6951
ผู้อำนวยการ นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม 6030
งานการเงิน-หัวหน้างาน นายปริญญา มาดี 6035
งานการเงิน นางสาวกัลย์ลรัศม์ ศรีเลิศ 6035
งานการเงิน นางสาววิมานทิพย์ วีรสกุล 6035
งานการเงิน นางภัสสร ชื่นสกุล 6954
งานบริหารทั่วไป - หัวหน้างาน นางกนกภรณ์ กัลณา 6198
งานบริหารทั่วไป-บุคลากร น.ส.ดวงเดือน แม้นเหมือน 6198
งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ น.ส. ประภาศรี ญาณวารี 6944
งานบริหารทรัพย์สิน-หัวหน้างาน นางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร 6120
งานเบิกจ่าย 1 นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว 6940
งานเบิกจ่าย 1 นางสาววราพร เกิดผล 6940
งานเบิกจ่าย 1 นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์ 6033
งานพัสดุ นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน 6384
งานเบิกจ่าย 2-หัวหน้างาน นางสาวประนอม นิลศรีใส 6031 02-282-3846
งานเบิกจ่าย 2 นางโรจนา ร่วมญาติ 6950
งานเบิกจ่าย 2 นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี 6952
งานเบิกจ่าย 1-หัวหน้างาน นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล 6033
งานเบิกจ่าย 2 นางสุวรรณา เปี่ยมทอง 6031
งานเบิกจ่าย 1 นางสาวมธุรส ชายหงษ์ 6033
งานบัญชี-หัวหน้างาน นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม 6080
งานงบประมาณ-หัวหน้างาน นายไตรภพ เรืองแก้ว 6036
งานบัญชี นางกัลยาณี เรืองชวลิต 6034
งานบัญชี นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่ 6034
งานบัญชี นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ 6034
งานบริหารทั่วไป นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์ 6078
งานบัญชี นางนภัสรา ยมศรีเคน 6034
งานบัญชี-ดูแลระบบ นางสาวนิสารัตน์ โสดามุก 6080
งานเบิกจ่าย 1 นางสาวศิริพร เพียวสำราญ 6033
งานบัญชี นางสาวรัชกร น้ำผึ้ง 6034
งบประมาณ นางสาวสุพรรษา เพ็งสวัสดิ์ 6953
งานบริหารทั่วไป นางสาวรวิสรา กุลทอง 6944
งานเบิกจ่าย 2 นางนภาพร แดงเอียด 6952
งานบัญชี นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี 6035
งานบริหารทรัพย์สิน นางสาวอรนุช มาวัน 6120