กองคลัง โทร.

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ นางสุมิตรา สมประสงค์ 6030 02-665-3723 , 02-280-1932
หัวหน้าการเงิน นางวรัชยา ศรีสกาวกุล 6035 02-280-7238
หัวหน้างานบัญชี นางศิริมา อาจนนลา 6034
หัวหน้างานงบประมาณ น.ส.อรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล 6036
งานบริหารทรัพย์สิน - หัวหน้างาน นางสาวรติวรรณ์ มัณฑศิริ 6120
งานพัสดุ-หัวหน้างาน 6032 , 6951
งานพัสดุ นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ 6032
งานพัสดุ นายรพล มากบุญประสิทธิ์ ุ6945
งานพัสดุ นางสาวเนาวรรัตน์ สร้อยฟ้า 6946
งานพัสดุ นางสาวโรจนา เดชานุภาพ 6946
งานพัสดุ นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล 6946
งานพัสดุ นางสาวศิริมา ทับแก้ว 6384
งานพัสดุ นางสาวดุษฎี พรหมขาม 6042
งานการเงิน นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม 6035
งานการเงิน นายปริญญา มาดี 6035
งานการเงิน นางสาวกัลย์ลรัศม์ ศรีเลิศ 6120
งานการเงิน นางสาววิมานทิพย์ วีรสกุล 6035
งานการเงิน นางภัสสร ชื่นสกุล 6035
งานบริหารทั่วไป - หัวหน้างาน นางกนกภรณ์ กัลณา 6198
งานบริหารทั่วไป น.ส.ดวงเดือน แม้นเหมือน 6198
งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ นางสุภาพร สุวรรณโชติ 6944
งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ น.ส. ประภาศรี ญาณวารี 6944
งานเบิกจ่าย1 - หัวหน้างาน นางรัชนี กำเนิดมณี 6033
งานเบิกจ่าย 1 นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว 6033
งานเบิกจ่าย 1 นางสาววราพร เกิดผล 6033
งานเบิกจ่าย 1 นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์ 6033
งานเบิกจ่าย 1 นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน 6033
งานเบิกจ่าย 2 นางสาวประนอม นิลศรีใส 6950 02-282-3846
งานเบิกจ่าย 2 นางโรจนา ร่วมญาติ 6950
งานเบิกจ่าย 2 นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี 6031
งานเบิกจ่าย 2 นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล 6031
งานเบิกจ่าย 2 นางสุวรรณา เปี่ยมทอง 6031
งานเบิกจ่าย 2 นางสาวมธุรส ชายหงษ์ 6031
งานด้านระบบ IT นางสาววิไลวรรณ พุ่มพวง 6120
งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง - หัวหน้างาน นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม 6198
งานงบประมาณ - หัวหน้างาน นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล 6036
งานงบประมาณ นายไตรภพ เรืองแก้ว 6036
หัวหน้างาน - งานบัญชี นางศิริมา อาจนนลา 6034
งานบัญชี นางกัลยาณี เรืองชวลิต 6034
งานบัญชี นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่ 6034
งานบัญชี นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ 6034
งานบัญชี นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์ 6034
งานบัญชี นางนภัสรา ยมศรีเคน 6034
งานบัญชี นางสาวหทัยกาญจน์ สิทธิ์ศักดิ์ 6034
งานเบิกจ่าย 2 นางสาทิพย์ เส็งลา 6950 02-282-3846