กองนโยบายและแผน โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
งานวิเคราะห์งบประมาณ น.ส.พิมผกา ศรีชนะ 6619 -
งานวิเคราะห์งบประมาณ น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย 6619 -
งานติดตามและประเมินผล น.ส.ศิรินาถ สิงหาแก้ว 6084,6615 -
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ น.ส.นวรัตน์ การะเกษ 6084 -
งานออกแบบก่อสร้าง นายธวัชชัย นวเลิศปัญญา 6085 -
งานออกแบบก่อสร้าง นายธนันท์ ศัลยวุฒิ 6085 -
งานออกแบบก่อสร้าง นายสุนันท์ มนต์แก้ว 6085 -
งานออกแบบก่อสร้าง น.ส.สุธิดา ถิ่นจันทร์ 6085 -
งานออกแบบก่อสร้าง นายวัลลภ เชยเกษร 6085 -
งานออกแบบก่อสร้าง นายถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร 6085 -
ผู้อำนวยการ นางรตนมน จันทรอุทัย 6081 02-665-3737
งานออกแบบก่อสร้าง นายไพศาล สุขสม 6085 -
งานออกแบบก่อสร้าง น.ส.วนิดา เฉยกลิ่น 6085 -
งานออกแบบก่อสร้าง นายณภัทร ภูริกุลธัญญา 6085 -
งานบริหารทั่วไป นายอรุณ ศรีครอบ 6082 -
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์ 6083 -
งานบริหารทั่วไป น.ส.ไพรินทร์ มงคลดี 6083 -
งานบริหารทั่วไป น.ส.ฐิติชญาน์ เมืองอินทร์ 6082 -
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรียุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์ 6612 -
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ นายเชาวลิต ผันประเสริฐ 6612 -
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ นายสมชัย พูดเพราะ 6506
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ น.ส.พรประภา ชูวงษ์วิชช 6611, 6083 -
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ น.ส.พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย 6084 -
งานติดตามและประเมินผล น.ส.สุทัตตา ทรงเดช 6084,6615 -
งานบริหารทั่วไป นางบุษกร สายเเสงจันทร์ 6082 -
งานออกแบบก่อสร้าง นายวัฒนา เชิดชูพงษ์ 6085 -
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ นางจุฑาภรณ์ เทพธานี 6611, 6083 -