กองบริหารงานบุคคล โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการกอง นางนงลักษณ์ ทองนาค 6060 0 26653745
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางจริยา ชายหงษ์ 6064 -
หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง นางสาวขนิษฐา  วิชัยดิษฐ์ 6065 0 2665 3741
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์ 6065 0 2665 3741
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร น.ส.วันใหม่ สุกใส 6061 0 2665 3742
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ นางสาวจงดี แม้นเหมือน 6062 0 2665 3744
หัวหน้างานสวัสดิการ นางสาวสายพิณ  ใจทน 6063 0 2665 3739
หัวหน้างานวินัยและนิติการ นายอานันต์ โรจนตันติกุล 6066 0 2665 3743