กองบริหารงานบุคคล โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการกอง นางนงลักษณ์ ทองนาค 6060
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางจริยา ชายหงษ์ 6064
หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง นางสาวขนิษฐา  วิชัยดิษฐ์ 6065
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์ 6065
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร น.ส.วันใหม่ สุกใส 6061
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ นางสาวจงดี แม้นเหมือน 6062
หัวหน้างานสวัสดิการ นางสาวสายพิณ  ใจทน 6063
หัวหน้างานวินัยและนิติการ นายอานันต์ โรจนตันติกุล 6066