กองพัฒนานักศึกษา โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ นางประดิษฐา นาครักษา 6050
งานกิจกรรมศึกษา งานกิจกรรมศึกษา 6508
งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา 6508
งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 6507
งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 6961
งานสารบรรณ งานสารบรรณ 6962
งานกีฬา งานกีฬา 6963
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6964 , 6053
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 6943
รับ - ส่ง Fax รับ - ส่ง Fax 6965 , 6051
ห้องพยาบาล ห้องพยาบาล 6974