กองพัฒนานักศึกษา โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
งานกิจกรรมศึกษา นายธีรพล ชมชื่น/หัวหน้างาน 6508 -
งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์/หัวหน้างาน 6323
งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา นางมงคลรัตน์ ก้อนเครือ/หัวหน้างาน 6507
งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา นางสาวขนิษฐา สุริยะ/หัวหน้างาน 6961
งานสารบรรณ งานสารบรรณ 6962
งานกีฬา นายนเรศ ภูคะฮาต/หัวหน้างาน 6963
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นางสาวมัลลิกา วีระสัย/หัวหน้างาน 6964
งานบริหารทั่วไป นางสาวสิริพร พุ่มไสว/หัวหน้างาน 6962
รับ - ส่ง Fax รับ - ส่ง Fax 6965 , 6051
ห้องพยาบาล ห้องพยาบาล 6974
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา 6943