กองวิเทศสัมพันธ์ โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ 6996 02-665-3755
งานความร่วมมือ/หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ นายอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล 6072
งานบริหารทั่วไป น.ส.จิตติมา พันธุ์แตง 6603
งานความร่วมมือ/MOU น.ส.จุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ 6600
งานบริหารทั่วไป นางสาวปวีณา ปั้นผึ้ง 6603
งานโครงการพิเศษ/ทุน/หนังสือเดินทางราชการ นายทนงค์ โพธิ 6073
งานความร่วมมือ/MOU นางสาวศรัณญา สุดสนอง 6601
งานโครงการพิเศษ/ใบอนุญาตทำงาน/นศ.ต่างชาติ นางสาวชุติมา สุดจรรยา 6072