กองวิเทศสัมพันธ์ โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ 6996 02-665-3755
งานความร่วมมือ/หนังสือ/รับรองภาษาอังกฤษ นายอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล 6072
งานบริหารทั่วไป น.ส.จิตติมา พันธุ์แตง 6603 02-665-3757
งานความร่วมมือ/MOU/หนังสือเดินทาง น.ส.จุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ 6600
งานโครงการพิเศษ/ทุน นายทนงค์ โพธิ 6073
งานความร่วมมือ/MOU/หนังสือเดินทาง นายสุธี สนธิ 6601
งานโครงการพิเศษ/ใบอนุญาตทำงาน/นศ.ต่างชาติ นางสาวชุติมา สุดจรรยา 6071 02-665-3756