กองศิลปวัฒนธรรม โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง 6239 02-665-3761
หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม 6622 02-665-3760
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์ 6624 02-665-3760
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวรัตนา เสมคำ 6235 02-665-3760
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายศิริวัฒน์ สายสุนทร 6626 02-665-3760
งานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม นางสาวนวลพรรณ จำปาเทศ 6236 02-665-3760
หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นายถาวร อ่อนละออ 6627 02-665-3759
นักวิชาการศึกษา นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง 6237 02-665-3760
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาววิไลวรรณ คุ้มอาตม์ดี 6235
นักวิชาการศึกษา นายชัยพร รองทอง 6238