กองสื่อสารองค์กร โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย 6935 02-665-3745
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 6022
งานบริหารสื่อใหม่ งานบริหารสื่อใหม่ 6934
งานสื่อสารการตลาด งานสื่อสารการตลาด 6933
งานสื่อสารมวลชน งานสื่อสารมวลชน 6930, 6932