กองสื่อสารองค์กร โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน 6935
งานข่าวและเผยแพร่ นักประชาสัมพันธ์ 6021
งานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6022
ผู้อำนวยการ นางสาวดุริยางค์ คมขำ 6935 02-665-3745
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 6022