คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
คณบดี ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี 7001 02-665-3772
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายอนุชา ไชยชาญ 7005 02-665-3780
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.ชัชชัย เผ่าพงศ์ 7153 02-665-3782
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพิสิฐ สอนละ 7003 02-665-3781
ฝ่ายบริหาร เลขาคณบดี 7131
ฝ่ายวางแผน งานบริหารโครงการ 7151
ฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 7006
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน 7004 02-665-3779
ฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้างานบริการวิชาการ 7104
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน 7103 02-665-3770
ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี 7007
ฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ 7130 02-665-3774
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบุคลากร 7117
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานการเงิน 7118
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัย 7181
ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ 7122 02-665-3776
ฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 7102
ฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้างานสหกิจศึกษา 7172
ฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา 7132
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานประกันคุณภาพ 7153
ฝ่ายบริหาร งานประชาสัมพันธ์ 7109
ฝ่ายบริหาร งานการเงิน 7120 02-665-3778
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานพัสดุ 7009
ฝ่ายบริหาร สำนักงานฝ่ายบริหาร 7111
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป 7121
ฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบระบบโทรศัพท์ 7129 02-665-3790
ฝ่ายบริหาร งานอาคารและยานพาหนะ 7105
ฝ่ายบริหาร งานเอกสารการพิมพ์ 7106
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา 7101 02-665-3771
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ชั้น2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ชั้น2 7002 02-665-3738
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 3 7146 02-665-3784
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 3 7143 02-665-3785
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 7164 02-665-3786
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 7159 02-665-3787
สาขาวิชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 7179 02-665-3788
สาขาวิชา วิชาเทคนิคศึกษา ชั้น 5 7010 02-665-3789