คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
คณบดี ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี 7011
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายกิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล 7141
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นางสาวอัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล 7104
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ว่าที่ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ 7101
ฝ่ายวางแผน งานบริหารโครงการ 7137
ฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 7137
ฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้างานทะเบียน 7103
สำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี 7137
ฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ 7131
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบุคลากร 7136
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานการเงิน 7133
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัย 7103
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานพัสดุ 7151
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา 7100
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจศึกษา 7104
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานประกันคุณภาพ 7104
ฝ่ายบริหาร งานประชาสัมพันธ์ 7175
ฝ่ายบริหาร งานการเงิน 7134
ฝ่ายบริหาร งานบัญชี 7134
ฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบระบบโทรศัพท์ 7129
ฝ่ายบริหาร งานอาคารและยานพาหนะ 7105
ฝ่ายบริหาร งานเอกสารการพิมพ์ 7106
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา 7100
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 3 7146
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 3 7144
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 7164
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 7159
สาขาวิชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 7175
สาขาวิชา วิชาเทคนิคศึกษา ชั้น 5 7175
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ 7007
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกีฬาและสโมสรนักศึกษา 7101
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานสารบรรณ 7131
ผู้ช่วยคณบดี นางสุนารี จุลพันธุ์ 7104