คณะบริหารธุรกิจ โทร. 026653555

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
คณบดี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก 2001 02-665-3500
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช 2101
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ 2003
ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์มันทนา รังษีกุล 2101
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ 2302
รองคณบดีฝ่ายวางแผน อาจารย์นิพล แก่นโกมล 2005
ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการเงิน 2322, 2323
ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ-ประสานสาขา 2331
ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ 2308
ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ 2332, 2333, 2334
ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี - ประสานสาขา 2341
ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347
ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร 2311
ฝ่ายวิชาการ การตลาด - ประสานสาขา 2351
ฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษา 2309
ฝ่ายวิชาการ สหกิจศึกษา 2310
ฝ่ายวิชาการ ระบบสารสนเทศ - ประสานสาขา 2312
ฝ่ายบริหาร สารบรรณ 2108
ฝ่ายวิชาการ ระบบสารสนเทศ 2361, 2362
ฝ่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2371, 2372
ฝ่ายบริหาร บุคลากร 2109
ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการเงิน - ประสานสาขา 2321
ฝ่ายวิชาการ ธุรกิจระหว่างประเทศ-ประสานสาขา 2381
ฝ่ายวิชาการ MBA 2391
ฝ่ายวิชาการ สำนักฝ่ายวิชาการ 2301
ฝ่ายวิชาการ DBA 2396
ฝ่ายกิจการ กิจการ 2401, 2402, 2403
ETC สหกรณ์ 2501
ฝ่ายบริหาร การเงิน 2104
ฝ่ายกิจการ ห้องพยาบาล 2404, 2405
ฝ่ายบริหาร เอกสารงานพิมพ์ 2106
ฝ่ายบริหาร บัญชี 2105
ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน 2303, 2304
ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน - หัวหน้าทะเบียน 2302
ฝ่ายวิชาการ เทคโนโลยีการศึกษา 2306
ETC สำนักวิทยบริการ 2601
ETC ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิช 2701
ETC ห้องประชุมวังสน 2702
ETC ห้องประชุมวังสน 2702
ผู้บริหาร เลขา 2002
ETC รปภ. ประตู1 2801
ฝ่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์ 2101, 2102, 2103
ETC ห้องประชุมมงคลอาภา2 2703
ฝ่ายบริหาร พัสดุ 2107
ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวางแผน 2201
ฝ่ายวิชาการ วิจัย 2307
ฝ่ายบริหาร อาคารและสถานที่ 2110, 2111, 2112