คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 028363000

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
คณบดี ดร.ไพศาล การถาง 4609 02-836-3003
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ 4602
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ อาจารย์ 4627-4628
สำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี 4601, 4157
ฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ 4604
ฝ่ายบริหาร งานประชาสัมพันธ์ 4610
ฝ่ายบริหาร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4611
ฝ่ายบริหาร งานเอกสารการพิมพ์ 4612
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ 4616
ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน และงานหลักสูตร 4618
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) อาจารย์ 4632-4634
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์และชีววิทยา) อาจารย์ 4630
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (กลุ่มเคมี) อาจารย์ 4631
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายประยุทธ สุวรรณศรี 4620
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจศึกษา 4617
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการ 4624
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ 4625, 4626
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ 4629
ห้องฝ่ายบริหาร งานบัญชี 4606
ห้องฝ่ายบริหาร งานพัสดุ 4607-4608
ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 4619
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมสโมสร และงานศิลปวัฒนธรรม 4621