คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 028363000

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ไพศาล การถาง 4159
ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน และงานหลักสูตร 4156
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) อาจารย์ 4193 4197
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์และชีววิทยา) อาจารย์ 0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (กลุ่มเคมี) อาจารย์ 4137
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายประยุทธ สุวรรณศรี 4202
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจศึกษา 4159
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการ 4202
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ 4211
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ 0
ห้องฝ่ายบริหาร งานบัญชี 4157
ห้องฝ่ายบริหาร งานพัสดุ 4194
ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 4156
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมสโมสร และงานศิลปวัฒนธรรม 4202
คณบดี ดร.ไพศาล การถาง 4158
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ 4157
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ อาจารย์ 4189
สำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี 4158
ฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ 4186
ฝ่ายบริหาร งานประชาสัมพันธ์ 4155
ฝ่ายบริหาร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4194
ฝ่ายบริหาร งานเอกสารการพิมพ์ 4194