คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 028363000

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ 4118 02-836-3029
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานฝ่ายวิชาการ 4113 , 4118
ฝ่ายวิชาการ งานทะเบียน 4117 02-836-3030
ฝ่ายวิชาการ งานประกันคุณภาพ 4112 02-836-3031
ฝ่ายวิชาการ งานสหกิจศึกษา 4179
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิทยบริการ 4214
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานวิชาทหาร 4115
สาขาวิชา วศบ.บำรุงรักษา 4148, 4221, 4230
สาขาวิชา วศบ.การผลิตเครื่องมือฯ 4140, 4141, 4142, 4127, 4128, 4176
สาขาวิชา วศบ.อุตสาหการ 4167, 4168, 4222, 4224, 4226, 4227, 4233
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานพยาบาล 4190
งานกิจการนักศึกษา ฟิตเนส 4215
สาขาวิชา วศบ.ไฟฟ้า 4150, 4151, 4152
สาขาวิชา วศบ.โยธา 4170, 4171, 4172, 4173
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา 4218 02-836-3034
สาขาวิชา วศบ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ 4160, 4161, 4162
สาขาวิชา วศบ.คอมพิวเตอร์ 4183 , 4184 , 4185
สาขาวิชา วศบ.เครื่องกล 4137, 4138, 4169
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานแนะแนว 4191 02-836-3036
งานกิจการนักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม 4191 02-836-3036
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานพัฒนาวินัย 4115
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกองทุนฯ 4213
ฝ่ายวิชาการ งานสวัสดิการ 4133
ฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจกรรม - กีฬา 4201
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ 4218 02-836-3034
ฝ่ายวางแผน สำนักงานฝ่ายวางแผน 4209, 4210 02-836-3033
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นายกร พวงนาค 4210 02-836-3032
ฝ่ายวิชาการ ห้องหุ่นยนต์ 4131
ฝ่ายวิชาการ กสทช. 4163
ฝ่ายวิชาการ ห้องสมุด 4134, 4321
ฝ่ายวิชาการ ห้อง KM 4181 02-836-3037
ฝ่ายบริหาร งานการเงิน 4106 02-836-3025
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ 4110 02-836-3024
สำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขา 4102 02-836-3022
ฝ่ายบริหาร สารบรรณ 4109 02-836-3023
ฝ่ายบริหาร งานบัญชี 4107 02-836-3026
คณบดี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 4102
ฝ่ายบริหาร งานบุคลากร 4108
สาขาวิชา วศม.การจัดการอุตสาหกรรมฯ 4174
ฝ่ายบริหาร งานประชาสัมพันธ์ 4100 02-836-3027
ป้อมยาม ป้อมยาม 4125
ฝ่ายบริหาร ห้องวงจรปิด 4104
ห้องประชุมเฟืองเหนือ ห้องประชุมเฟืองเหนือ 4127
ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 4216
ฝ่ายบริหาร งานอาคารสถานที่ 4135 02-836-3038
ฝ่ายบริหาร งานยานพาหนะ 4143
ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ 4119, 4120 02-836-3028
ฝ่ายบริหาร งานเอกสารการพิมพ์ 4124
สาขาวิชา วศบ.แมคคาทรอนิกส์ 4203, 4212
สาขาวิชา เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฯ 4187, 4188