คณะศิลปศาสตร์ โทร.

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
คณบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ 1001 02-665-3520
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ 1004 02-665-3522
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ทะเบียนและประมวลผล 1007 02-665-3524
ฝ่ายวิชาการและวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม/สหกิจศึกษา 1008 02-665-3525
่ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิจัยและพัฒนา 1009
ฝ่ายวิชาการและวิจัย หลักสูตร 1010
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เทคโนโลยีการศึกษา 1011 02-665-3526
สาขาวิชา สาขาวิชาการโรงแรม 1012 , 1013 02-665-3527
สาขาวิชา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1014 , 1015 02-665-3528
สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1016 , 1017 02-665-3529
สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 1018 , 1019 02-665-3530
กลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1020 , 1021 02-665-3531
กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1022 , 1023
กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาพละ-นันทนาการ 1017 , 1018 02-665-3532
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นายวิบูลย์ หวังรวยนาม 1019 02-665-3533
ฝ่ายวางแผน สำนักงานฝ่ายวางแผน 1020 02-665-3534
สารบรรณ สารบรรณ 1003
ฝ่ายวางแผน แผน งบประมาณ ติดตามผล 1021
ฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา 1022
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ 1023 02-665-3535
ฝ่ายบริหาร สำนักงานบริหาร 1024 02-665-3536
หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสำนักงานคณบดี 1002 02-665-3521
ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานวิชาการและวิจัย 1005 02-665-3523
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการ 1006
ฝ่ายบริหาร บุคลากร 1025
ฝ่ายบริหาร การเงิน 1026
ฝ่ายบริหาร พัสดุ 1034
ฝ่ายบริหาร เอกสารงานพิมพ์ 1028
ฝ่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์ 1036, 1037 02-665-3537
ฝ่ายบริหาร อาคารและสถานที่และพาหนะ 1031 02-665-3538
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายประดิษฐ์ พยุงวงศ์ 1032 02-665-3539
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา 1033
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา 1033
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 1034
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ยามประตู2 1035
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ยามประตู6 1036