คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร. 026653888

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
คณบดี นายธานี สุคนธะชาติ 5005 02-665-3835
เลขานุการคณะ นางกฤตยา แร่ทอง 5004 02-665-3834
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายอานัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 5003 02-665-3833
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล 5002 02-665-3832
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ 5001 02-665-3831
สำนักงานคณบดี/คณบดี นายธานี สุคนธะชาติ 5005
สำนักงานคณบดี/หัวหน้าสำนักงานคณบดี นางกฤษยา แร่ทอง 5006
ฝ่ายบริหาร/อาจารย์ ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา 5018
ฝ่ายบริหาร/อาจารย์ นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ 5018
ฝ่ายบริหาร/อาจารย์ นายคมเขต เพ็ชรรัตน์ 5018
ฝ่ายบริหาร/อาจารย์ นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ 5018
ฝ่ายบริหาร/อาจารย์ นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง 5018
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ 5010
ฝ่ายบริหาร/งานการเงิน นางสาวนพรัตน์ คำอินทร์ 5009
ฝ่ายบริหาร/งานการเงิน นางสาวปิตรัตน์ พัฒคุ้ม 5008
ฝ่ายบริหาร/งานการเงิน นางสาวปิยนันท์ หน่องพงษ์ 5013
ฝ่ายบริหาร/งานพัสดุ นางสาวศิวาพร บุญชัยยะ 5007
ฝ่ายบริหาร/งานพัสดุ นางรัตนาภรณ์ อากรนิธิ์ 5014
ฝ่ายบริหาร/งานสารบรรณ นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ 5004
ฝ่ายวางแผน/รองคณบดีฝ่ายวางแผน และรองคณบดีฝ่ายบริหาร นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล 5011
ฝ่ายวางแผน/อาจารย์ นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา 5019
ฝ่ายวางแผน/อาจารย์ นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 5018
ฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานฝ่ายวางแผน นางสาวนุชจรี ลิ้มศรี 5015
ฝ่ายวางแผน/งานฝ่ายแผน นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์ 5004
ฝ่ายวางแผน/งานฝ่ายแผน นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง 5003
ฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์ 5025
ฝ่ายวิชาการและวิจัย นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง 5025
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 5025
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ นายคณิต อยู่สมบูรณ์ 5025
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ผู้ช่วยคณบดี นางสาวปริณัน บานชื่น 5025
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/อาจารย์ นายศาสตรา ศรีหาภาค 5025
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/อาจารย์ นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ 5025
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/อาจารย์ ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล 5024
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/อาจารย์ นายสันติ กมลนรากิจ 5025
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ผู้ช่วยคณบดี นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ 5025
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานฝ่ายทะเบียน นายเสฐนันท์ สิทธิโชคพัฒนะ 5024
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวโปรดปราน เพชรสด 5024
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ผู้ช่วยคณบดี นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม 5024
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานวิจัย นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย 5024
ฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการ นายสราวุธ มั่นวิชาชัย 5024
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ 5001
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผศ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก 5001
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ 5001
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ นายศรัณยู สว่างเมฆ 5021
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ นายนพดล คล้ายวิเศษ 5022
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 5001
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวอาภรณ์ แก้วพรหมมาน 5001
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวสุนิสา ขุนทอง 5001
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวกนกนาท ทรัพย์พานิช 5001
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสรรเสริญ สังขดิถี 5001