คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร. 026653888

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
เลขานุการคณะ นางกฤตยา แร่ทอง 5004 02-665-3834
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายอานัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 5003 02-665-3833
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล 5002 02-665-3832
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ 5001 02-665-3831
คณบดี นายธานี สุคนธะชาติ 5005 02-665-3835