คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โทร. 026653555

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
คณบดี ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก 3001 02-665-3540
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางพจนา นูมหันต์ 3005 , 3055 02-665-3542
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ 3016 02-665-3549
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ 3029 , 3036 02-665-3559
หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสำนักงาน 3002 02-665-3541
สารบรรณคณะ สารบรรณ 3003
ห้องประชุม ห้องประชุม 3047
ฝ่ายบริหาร บุคลากร 3006 02-665-3543
ฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 3058
ฝ่ายบริหาร การเงิน/บัญชี 3008 02-665-3544
ฝ่ายบริหาร พัสดุ 3009, 3049
ฝ่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์ 3010 02-665-3546
ฝ่ายบริหาร เอกสารการพิมพ์ 3051
ฝ่ายบริหาร ป้อมยาม 3039
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นางจรัสพิมพ์ วังเย็น 3013 02-665-3547
ฝ่ายวางแผน งานแผน งบประมาณ ติดตามผล 3014 02-665-3548
ฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา 3688
ฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 3017 , 3045 02-665-3550
ฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3018 02-665-3551
ฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3019 , 3061 - 3062 02-665-3552
ฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3020 , 3048 02-665-3553
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียนประมวลผล 3053 02-665-3554
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานเทคโนโลยีการศึกษา 3060
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตร 3021
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและวิเทศฯ 3024 02-665-3556
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา 3028 02-665-3557
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น 3682 02-665-3558
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ห้องสมุด 3046
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คลินิกเทคโนโลยี 3025
ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืม 3031
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานแนะแนว 3032
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม 3035
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมครูและผู้ปกครอง 3688
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสารบรรณฝ่ายงานกิจกรรมสโมสร นักศึกษา 3037