คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร. 026653888

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5555
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5221
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 5231
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5222
หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี 5223
สำนักงาน เลขาคณบดี 5224
สำนักงาน งานจัดเลี้ยง 5225
สำนักงาน งานพัสดุ 5226
สำนักงาน งานสารบรรณ 5227
สำนักงาน งานการเงิน 5228
สำนักงาน สำนักงานฝ่ายบริหาร , งานบริการวิชาการ 5229
สำนักงาน งานบุคลากร 5220
รองคณบดีฝ่ายวางแผน รองคณบดีฝ่ายวางแผน 5232
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี : ผศ.ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร 5233
สำนักงาน สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย / งานทะเบียน 5235
ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ปริญญาโท) 5236
สำนักงาน สำนักงานฝ่ายแผน 5237
สำนักงาน งานวิจัย 5238
งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 0 , 5211
ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดโชติเวช 5239
สำนักงาน งานหลักสูตร งานเอกสารการพิมพ์ งานสหกิจศึกษา 5236
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 5251
สำนักงาน ห้องพักนักการอาคาร 5 5511
สำนักงาน ห้องพักพนักงานขับรถ 5201
สำนักงาน สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา 5212
สำนักงาน งานยานพาหนะ 5237
สำนักงาน งานศิลปวัฒนธรรม 5234
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 5521 , 5522 , 5523
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 5531
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 5541 , 5641 02-665-3801
สำนักงาน ครัวโครงการ 5611
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรหลัก
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 5651 , 5652 , 5653
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี : อ.สุริยา เทพิน 5233
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี : อ.ธนภพ โสตรโยม 5234
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี : อ.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 5234
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5251