คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร. 026653888

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้ช่วยคณบดี นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง 5209
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล 5555
ผู้ช่วยคณบดี นางสาวมัลลิกา จงจิตต์ 5213
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวรุ่งฤทัย รำพึงจิต 5221
ผู้ช่วยคณบดี นางสาวประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 5234
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นางสาวนิอร ดาวเจริญพร 5231
สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5142
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.เชาวลิต อุปฐาก 5222
หัวหน้าสำนักงานคณบดี นางจินตนา วรเจริญศรี 5223
สำนักงาน เลขาคณบดี 5224
สำนักงาน งานจัดเลี้ยง 5225
สำนักงาน งานพัสดุ 5226
สำนักงาน งานสารบรรณ 5227
สำนักงาน งานการเงิน 5228
สำนักงาน สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย / งานทะเบียน 5235
สำนักงาน สำนักงานฝ่ายบริหาร/งานบริการวิชาการ/งานยานพาหนะ /งานคลีนิคเทคโนโลยี 5229
ผู้ช่วยคณบดี ดร.ธนภพ โสตรโยม 5233
สำนักงาน งานบุคลากร 5220
สำนักงาน สำนักงานฝ่ายแผน 5237
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นายนพพร สกุลยืนยงสุข 5232
สำนักงาน งานวิจัย 5238
งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 0 , 5211
ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดโชติเวช 5239
สำนักงาน งานหลักสูตร งานเอกสารการพิมพ์ งานสหกิจศึกษา 5236
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 5141
สำนักงาน ห้องพักนักการอาคาร 5 5511
สำนักงาน ห้องพักพนักงานขับรถ 5201
สำนักงาน สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา 5213
สำนักงาน งานศิลปวัฒนธรรม 5213
สาขาวิชา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 5521 , 5522 , 5523
สาขาวิชา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 5531
สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 5541
สำนักงาน ครัวโครงการ 5611
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 5652-5653 ,5151