คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
คณบดี นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ 6800 02-665-3811
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางปัทมา พยุงวงศ์ 6810 02-665-3812
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นางสรัณยา มังคละคุปต์ 6862 02-665-3813
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายณัฐภณ สุเมธอธิคม 6820 02-665-3815
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 6819 02-665-3822
หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี 6888 02-665-3816
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 6840, 6841, 6854 02-665-3818
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 6850, 6851 02-665-3817
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 6864, 6865 02-665-3819
ฝ่ายบริหาร งานยานพาหนะ 6811
งานบุคลากร งานบุคลากร 6803
งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 6870 02-665-3825
งานการเงิน, งานบัญชี งานการเงิน, งานบัญชี 6813, 6814
งานพัสดุ งานพัสดุ 6812, 6816
ฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ 6812 02-665-3824
งานเอกสารการพิมพ์ งานเอกสารการพิมพ์ 6852
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นางดารณี ธัญญสิริ 6830 02-665-3814
ฝ่ายวางแผน งานวางแผนและพัฒนา 6811
ฝ่ายบริหาร งานบริหารความเสี่ยง 6818
ฝ่ายวางแผน งานประกันคุณภาพ 6815, 6817
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย 6834 02-665-3823
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา 6833
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตร 6832
งานทะเบียน งานทะเบียน 6831
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตรปริญญาโท 6862, 6863 02-665-3820
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานสหกิจ 6801
ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 6860
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา 6823
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม 6822
ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย 6821