คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวดุริยางค์ คมขำ 6810 02-665-3777
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวอภิญญ์พัชร์ กุสิยารังสิทธิ์ 6820 02-665-3777
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นางสาวฉันทนา ปาปัดถา 6815 02-665-3777
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางนุจรี บุรีรัตน์ 6809 02-665-3777
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง นางสาวกรรณิการ์ โต๊ะมีนา 6841 02-665-3777
หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ นางสาวกุลธิดา สายพรหม 6793 02-665-3777
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย นายณัฐภณ สุเมธอธิคม 6864 02-665-3777
ผู้ช่วยคณบดี นายมาโนช รักไทยเจริญชีพ 6809 02-665-3777
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย นายณัฐภณ สุเมธอธิคม 6864 02-665-3777
สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ 6793 02-665-3777
หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางประทีป เมืองเผือก 6818 02-665-3777
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา นางรัชดาพร กิตติรัตนาโชติ 6809 02-665-3777
หัวหน้าฝ่ายวางแผน นางสาวธนิยา กิตติรณกรกุล 6515 02-665-3777
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสุรีย์ เนียมสกุล 6834 02-665-3777
งานสื่อสารองค์กร นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ 6871 02-665-3777
งานสื่อสารองค์กร นายชลณัฐ เสาทอง 6870 02-665-3777
งานพัสดุ นางสาววิไลพัน สว่าง 6812 02-665-3777
งานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ นายวีระวัฒน์ อ้นฟัก 6812 02-665-3777
งานการเงิน นางสาวจิราพร เล็กประทุม 6814 02-665-3777
งานการเงิน นางสาวจิตราภัทร หอมแก้ว 6814 02-665-3777
งานสารบรรณ นางสาวพิชญาภัค คุณพาที 6815 02-665-3777
งานแผน นางสาวนฤมล ธราพร 6514 02-665-3777
อาคารสถานที่และยานพาหนะ นายวีระวัฒน์ อ้นฟัก 6813 02-665-3777
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา, บริการห้องปฏิบัติการ นายวินัย คำสุขา 6972 02-665-3777
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา, บริการห้องปฏิบัติการ นายนภดล ตุลาธรรมพิทักษ์ 6860 02-665-3777
งานทะเบียน นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย 6834 02-665-3777
งานสหกิจศึกษา นางกชพรรณ กระตุฤกษ์ 6822 02-665-3777
งานหลักสูตร นางสาวชญานิษ งามเกาะ 6831 02-665-3777
งานวิจัยและพัฒนา นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย 6833 02-665-3777
งานบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ 6821 02-665-3777
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์ 6823 02-665-3777
การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ 6831 02-665-3777
งานแนะแนว, สวัสดิการและบริการนักศึกษา นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์ 6809 02-665-3777
งานศิลปวัฒนธรรม, วิชาทหาร นายจิระพงษ์ เริกเขียว 6788 02-665-3777
งานกีฬา, ทรานสคริปต์ นายธนพล ผลจันทร์ 6788 02-665-3777
ห้องพักอาจารย์พิเศษ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์พิเศษ ชั้น 3 - 02-280-1854
ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room ชั้น 3 ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room ชั้น 3 6861 02-665-3777
ห้อง Study Room ชั้น 3 ห้อง Study Room ชั้น 3 6862 02-655-3777
ห้องประชุมเล็กชั้น 5 ห้องประชุมเล็กชั้น 5 02-665-3777 6852
คณบดี นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ 6800 02 665 3777
หัวหน้าสำนักงานคณบดี นางสาวสโรชา หัตถกรรม 6888 02-665-3777
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 6840, 6841, 6854 02-665-3777
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 6850, 6851 02-665-3777
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 6864, 6865 02-665-3777
ผู้ช่วยคณบดี นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ 6819 02-665-3777