ผู้บริหาร โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
อธิการบดีมหาวิทยาลัย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 6900
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.ภัทรียา เห็นกลาง 6904
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ 6613
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร 6901
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ 6909
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ 6613
รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ผศ.สุใจ พรเจิมกุล 6076
ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ 6903
ผู้ช่วยอธิการบดี นางวรรณวิมล นาคทัด 6904
ผู้ช่วยอธิการบดี นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ 6067
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง 6239
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง 6613
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย 6076
เลขานุการ เลขานุการอธิการบดี , เลขานุการรองอธิการบดี , เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี 6005 , 6006