ผู้บริหาร โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 6613 02-280-1332
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 6002 02-281-5834
รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ผศ.สุใจ พรเจิมกุล 6001 02-280-7918
อธิการบดีมหาวิทยาลัย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 6000 02-281-2093
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร 6004 02-281-6292
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ ุ6007 02-282-2969
ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ 6996
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 6003
ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา
ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวภัทรียา เห็นกลาง 6399
ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ 6613
เลขานุการ เลขานุการอธิการบดี , เลขานุการรองอธิการบดี , เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี 6005 , 6006
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย 6031
ผู้ช่วยอธิการบดี นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ 6085