ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
งานวิชาการและสารสนเทศ นายฉัตรชัย ศรีสม 6225
ผู้อำนวยการ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ 6086 02-665-3884
หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานวิชาการและสารสนเทศ นายสุนทร เหรียญจื้อ 6228 02-665-3885
งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) น.ส.เปมิกา จรรยาดี 6226
งานวิชาการและสารสนเทศ นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ 6227 02-665-3886