สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ 6511
ฝ่ายรายการและข่าว ฝ่ายรายการและข่าว 6512 02 282 6191
ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเทคนิค 02 282 6190
ผู้อำนวยการ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 6510 02 282 9650