สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 6099
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นางสาวพรกนก ศรีงาม 6090
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นายสมชาย เหลืองสด 6090 02-665-3853
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม 6642 062-697-9947
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป น.ส.สุพัตรา ศรีนิปกานนท์ 6098
หัวหน้ากลุ่มวิจัย นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน 6645 02-665-3854
กลุ่มวิจัย นายณัฏฐภัค ฉินทกานนท์ 6643
หัวหน้างานประสานงานวิจัย น.ส.พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 6643
หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 6645
หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย น.ส.เมทิกา พ่วงแสง 6097
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 6644
หัวหน้างานคลิกนิกเทคโนโลยี น.ส.ดวงฤทัย แก้วคำ 6644
งานบริหารงานทั่วไป น.ส.ชาวิณี บินกาซีเมน 6098
กลุ่มวิจัย น.ส.วิสุตา วรรณห้วย 6643
กลุ่มบริการวิชาการ น.ส.ดวงตา เข็มทรัพย์ 6644
กลุ่มวิจัย น.ส.เรณู ยะแสง 6094
กลุ่มวิจัย นางสาวฐิติมา รัตโนภาส 6097
กลุ่มวิจัย นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ 6094
งานบริหารงานทั่วไป นางวัลลภา ฟักประไพ 6098
งานสารบรรณ น.ส.กาญจนมาศ เชยจันทร์ 6093
สารบรรณ น.ส.พัชรา หนูเรืองงาม 6093
กลุ่มวิจัย นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 6645
กลุ่มวิจัย นางสาวอารีย์ ศรีนคร 6644
หัวหน้าางานปฏิบัติงานบริการวิชาการ น.ส.หนึ่งฤทัย แก้วคำ 6644
กลุ่มวิจัย นางสาวหญิง มัทนัง 6097