สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
กลุ่มวิจัย นางสาวจิรนันท์ อินทแสง 6643 0 2665 3855
กลุ่มวิจัย นายอัครณิต บรรเทา 6094 0 2665 3854
กลุ่มบริการวิชาการ นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส 6644 0 2665 3858
งานบริหารงานทั่วไป นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน 6098 0 2665 3859
หัวหน้างานประสานงานวิจัย นางสาวชมนภัส วรรณห้วย 6643 0 2665 3855
กลุ่มบริการวิชาการ นางสาวเรณู วงค์ลังกา 6644 0 2665 3858
หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ 6094 0 2665 3854
งานบริหารงานทั่วไป นางสาววัลลภา ฟักประไพ 6098 0 2665 3859
ผู้อำนวยการ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 6099 0 2665 3851
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล 6090 02-665-3852
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ว่าง 6642 00 2665 3853
กลุ่มวิจัย นางสาวหญิง มัทนัง 6097 0 2665 3857
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์ 6098 0 2665 3859
หัวหน้ากลุ่มวิจัย นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน 6645 0 2665-3856
หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 6645 0 2665 3856
งานสารบรรณ นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์ 6093 0 2665 3860
กลุ่มวิจัย นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 6097 0 2665 3857
หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 6097 0 2665 3857
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 6644 0 2665 3858
หัวหน้างานคลิกนิกเทคโนโลยี นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ 6644 0 2665 3858
หัวหน้าางานปฏิบัติงานบริการวิชาการ น.ส.หนึ่งฤทัย แก้วคำ 6644 0 2665 3858