สถาบันสหวิทยาการดิจิตัลและหุ่นยนต์ โทร. 028363000

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวพัชราวลัย จีนอนงค์ 4129
สำนักงานเลขานุการ น.ส.พัชราวลัย จีนอนงค์ 4175