สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส 6095 02-665-3768
นักตรวจสอบภายใน นางวัชรา กลีบศรี 6087 02-665-3767
นักตรวจสอบภายใน นางภัทราวรรณ แก้วผดุง 6087