สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน นางวัชรา กลีบศรี 6087 02-665-3767
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน นางภัทราวรรณ แก้วผดุง 6095 02-6653768
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นางปิยฉัตรตรี ศรีธนสินธร 6468 02-6653767
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นางสาวภาวิณี จงรักษ์ 6468 02-6653767
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์ 6468 02-6653767
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายสำเริง นิ่มอนงค์ 6087 02-6653767