สำนักงานอธิการบดี โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี น.ส.สมจิตต์ มหัธนันท์ 6023
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 6023
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์ตา 6023
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง 6023
เลขานุการ เลขานุการอธิการบดี , เลขานุการรองอธิการบดี , เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี 6005 , 6006