สำนักประกันคุณภาพ โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ นางสาวเจนจิรา งามมานะ 6399 02-665-3765
งานบริหารงานทั่วไป น.ส.อทัยการณ์ จันเสนา 6605 02-665-3763
งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ คุณวาสนา สังข์โพธิ์ 6606 02-665-3763
งานสารสนเทศและระบบ คุณวรวุฒิ บุญกล่ำ 6604 02-665-3764
งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ คุณนพรัตน์ เหล่าวัฒนพงษ์ 6607 02-665-3763
งานสารบรรณ คุณทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล 6067 02-665-3763