สำนักประกันคุณภาพ โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ นางสาวพัทรียา เห็นกลาง 6399 02-665-3765
งานประเมินคุณภาพ น.ส.เจนจิรา งามมานะ 6604 02-665-3764
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น.ส.อทัยการณ์ จันเสนา 6606 02-665-3762
งานวิจัยและฝึกอบรม คุณวาสนา สังข์โพธิ์ 6606 02-665-3762
สำนักประกันคุณภาพ (เบอร์กลาง) สำนักประกันคุณภาพ (เบอร์กลาง) 6067 02-665-3762
งานสารสนเทศระบบ คุณวรวุฒิ บุญกล่ำ 6604 02-665-3764
งานประเมินคุณภาพ คุณกรณัฏฐ์ อัครธนบูลย์ 6605 02-665-3762
งานสารสนเทศระบบ คุณนพรัตน์ เหล่าวัฒนพงษ์ 6605 02-665-3762
งานสารบรรณ คุณทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล 6067 02-665-3762