สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการ นายธนาวุฒิ นิลมณี 6784 02-665-3872
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 3901 , 6777
รองผู้อำนวยการ น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 6764 02-665-3864
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน 6790 02-665-3867
งานบริหารทั่วไป หัวหน้า นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 6791 02-665-3869
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายโยธิน หนูแดง 6776 , 8919
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 6785 02-665-3873
งานพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น เว็ปไซต์ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล 6764
งานสร้างเว็ปไซต์ คลังข้อสอบ นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี 6764
หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ นางสายธาร สุเมธอธิคม 6798 02-665-3863
งานห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดเทเวศร์ (เคาน์เตอร์บริการ) 6774 , 6798 02-665-3861
งานห้องสมุด ห้องสมุดโชติเวช 5239
งานห้องสมุด ห้องสมุดพระนครเหนือ 4134
งานห้องสมุด ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 3902
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 6779 02-665-3870
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 5239
หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ 02-356-4084
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 3900
งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 6786
งานบริหารทั่วไป น.ส.รัชนี ต่อเงิน 6780
งานบริหารทั่วไป นายสาคร พรมจันทรา 6780
งานบริหารทั่วไป นางอุมาพร สรวลสรรค์ 6799
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 4214
งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 6712
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6733
งานห้องสมุดเทเวศร์ นางสาวนารีนาท แก้วรุ่งเรือง (บรรณารักษ์) 6796
งานพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น น.ส.ศฤญญา แก้วซิม 6764
งานพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์ 6764
งานพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น นายฉัตรชัย ทองศิลป์ 6764
งานบริหารทั่วไป สารบรรณ น.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย 8988
งาน RMUTP Passport และ e-Mail น.ส.ธนาภา โตเจริญ 6764