สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
งานห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดเทเวศร์ 6774 , 6798 02-665-3861
งานห้องสมุด ห้องสมุดโชติเวช 5202
งานห้องสมุด ห้องสมุดพระนครเหนือ 4321
งานห้องสมุด ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 3903
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 6779 02-665-3870
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 5560
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ 6712 02-356-4084
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 3900
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 6786
งานบริหารทั่วไป น.ส.รัชนี ต่อเงิน 6780
งานบริหารทั่วไป นายสาคร พรมจันทรา 6780
งานบริหารทั่วไป สารบรรณ ตรีเนตร ขำขัน 8000
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธนาวุฒิ นิลมณี 6784
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 6777
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 6764 02-665-3864
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน 6790 02-665-3867
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 6791 02-665-3869
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย นายโยธิน หนูแดง 3501
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และหัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 6785 02-665-3873
หัวหน้างานบริการข้อมูลสารสนเทศ (พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น เว็ปไซต์) นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล 6764
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สร้างเว็ปไซต์ คลังข้อสอบ) นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี 6764
งานบริการข้อมูลสารสนเทศ (พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น) น.ส.ศฤญญา แก้วซิม 6764
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น) นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์ 6764
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น) นายฉัตรชัย ทองศิลป์ 6764
งานบริหารทั่วไป สารบรรณ น.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย 8988 02-665-3872
หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 6710
หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ นางบัวระภา กลยนีย์ 6796
งานบริหารทั่วไป นางอุมาพร สรวลสรรค์ 6799
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 4323,4214
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 6712